УЧИЛИЩНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

учебна 2023/2024 година

Стратегия развитие

учебна 2022/2023 година

План за превенция и интервенция на насилието и тормоза в училище

Алгоритъм за прилагане на Механизма за противодействие на тормоза в училище

Механизъм за противодействие на тормоза в училище тормоза

Система от качествени показатели за поставяне на оценки с качествен показател въз основа на установените резултати от изпитванията на учениците от I, II и III клас

учебна 2021/2022 година

Стратегия за развитие на НУ „Цани Гинчев“ – град Лясковец  за периода: 2021-2025 година

Правилник за дейността на училището за учебната 2021/2022 година

Годишен план за дейността на НУ „Цани Гинчев“ – град Лясковец през учебната 2021/2022 година

Мерки за повишаване качеството на образованието през I срок на учебната 2021/2022 година

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2021/2022 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи за учебната 2021/2022 година

*********

Риск регистър 2021 година

Система за Финансово Управление и Контрол 2021

Заповед за утвърждаване на Училищни правила за провеждане на образователно-възпитателния процес в НУ „Цани Гинчев“ – град Лясковец през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19

Училищни правила за провеждане на образователно-възпитателния процес в НУ „Цани Гинчев“ – град Лясковец през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19

Правилник за дейността на училището за учебната 2020/2021 г.

График за консултиране по учебните предмети

Мерки за повишаване качеството на образованието през I срок на учебната 2020/2021 година

Мерки за повишаване качеството на образованието през II срок на учебната 2020/2021 година

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ДЕН В НУ „ЦАНИ ГИНЧЕВ“ – ГРАД ЛЯСКОВЕЦ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПРАВИЛА за организиране и провеждане на самостоятелна форма на обучение в НУ „Цани Гинчев“ – гр. Лясковец през учебната 2020 / 2021 година

Програма за превенция на ранното отпадане от училище 2020-2021

Стратегия за развитието за периода 2021-2025 година

План за действие през учебните 2020/2021 и 2021/2022 години към Стратегията за развитие на училището

Стратегия за развитието за периода 2016-2020 година

План за действие през учебните 2018/2019 и 2019/2020 години към Стратегията за развитие на училището

Система от качествени показатели за поставяне на оценки с качествен показател въз основа на установените резултати от изпитванията на учениците от I, II и III клас за учебната 2018/2019 година

Годишен план за дейността на НУ „Цани Гинчев“ – град Лясковец през учебната 2018/2019 година

Годишен план за квалификационната дейност на НУ „Цани Гинчев“ – град Лясковец през учебната 2018/2019 година

Мерки за повишаване качеството на образованието – месец октомври 2018 година

Програма за превенция на ранното отпадане от училище за учебната 2018/2019 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Етичен кодекс на училищната общност

Риск-регистър

Стратегия на риска

Система за Финансово Управление и Контрол 2020

Риск-регистър-COVID-19

Програма за елиминаране на риска

Правила за защита на личните данни при работа в интернет