Начално училище „Цани Гинчев“ – Приобщаващото училище