УЧИЛИЩЕН ЕКИП

Диана Петкова-Велчева – директор

Диана е магистър по начална училищна педагогика. Висшето си образование завършва през 1995 година в СУ „Св. Климент Охридски“. През 2006 година е придобила III професионално – квалификационна степен по управление на образованието. Има над 20 години педагогически стаж. С труд и ангажираност е извървяла пътя от възпитател на ученици в I клас – през учебната 1995 / 1996 година. През периода от септември 1996 г. до ноември 2004 г . е работила като класен ръководител. Горда и удовлетворена е с постиженията и реализацията на своите възпитаници. От 24 ноември 2004 г . е директор на Начално училище „Цани Гинчев“. Стреми се и постига иновативност в образователно-възпитателия процес и в повишаване на качеството на образование. Допринася за преобразяване имиджа на училището. Днес то е съвременно и желано място за всяко дете – истинско приобщаващо училище. Това Диана постига като уважава и се съобразява с мнението на родителите и учениците, които счита за основен партньор в училищното образование.

Соня Узунова – логопед/координатор по приобщаващо образование

Соня е магистър по Специална педагогика от ШУ „Епископ Констатин Преславски“. Придобила е IV професионално-квалификационна степен. Тя притежава задълбочени знания и умения за работа с комуникационни нарушения при деца. Обгръща децата с грижа и внимание, успява да приложи индивидуален подход към всяко дете в зависимост от неговите потребности. Децата с удоволствие посещават нейните часове и взаимната любов, носи удовлетворение и положителни резултати!

Нелия Йорданова – психолог

Нели е магистър по психология от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Придобила е V професионално-квалификационна степен. За нея сбъдната мечта е да работи с деца като психолог.  Не толерира агресията и провокира към позитивно отношение децата.  Към всяко дете тя подхожда с любов и разбиране. Те намират в нея своя ментор, на който могат до споделят това, което ги притеснява и тревожи.

 

Галя Нотева – педагогически съветник/социален работник

Мая Станева- ресурсен учител

Мая е бакалавър по Социална педагогика и магистър по Специална педагогика. Приобщаващо образование от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Завършила е сертифициращо обучение по медиация в Център за медиация Ахая. Опита си тя натрупва в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания и Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД“. Работата с деца със СОП е сбъдната ѝ мечта. Мисията ѝ е да помага на хората да бъдат по-толерантни и човечни.

Марина Александрова – учител/специален педагог 

Алексей Марков – учител на деца с умствена изостаналост 

Андрияна Анчева-Йорданова – старши учител

Андрияна е магистър по предучилищна и начална училищна педагогика от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и е придобила III професионално-квалификационна степен по начална училищна педагогика. Има над 20 години педагогически стаж. В училище, освен с преподаване, се занимава и с подготвяне на малки олимпийци в Гимнастически клуб „Юнак“.

Верка Саламанова – старши учител

 Верка е  бакалавър по начална училищна педагогика и чужд език от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“  и бакалавър по логопедия от СУ „Св. Климент Охридски“. Притежава богат педагогически опит и е придобила I професионално-квалификационна степен.   За нея всяко дете е уникално само по себе си и е цяла вселена. Когато преподава, тя работи и върху произношението на децата, използвайки логопедичните си умения.

 

Галя Николова – старши учител

Галя е бакалавър по предучилищна и начална училищна педагогика от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Млад педагогически специалист е, но вече е придобила III професионално-квалификационна степен. Лесно намира начин как да увлича децата. Вярва, че всяко дете е уникално само по себе си и към него трябва да има индивидуален подход.

 

Горица Мирчева – старши учител

Горица е бакалавър по педагогика на обучението по музика и магистър по предучилищна и начална училищна педагогика от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Придобила е V професионално-квалификационна степен. От десет години е в образователната сфера и възпитава в децата любов към българското народно творчество. Творческа натура е и музиката е нейната стихия.

 

Даниела Бърнева – старши учител

Даниела е магистър по начална училищна педагогика от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Има над 20 години педагогически стаж и е придобила II професионално-квалификационна степен по начална училищна педагогика. Разработва проекти, които са насочени към работа с деца в риск. Възпитава учениците в уважение към българските традиции и обичаи.

 

 

Елия Иванова – учител

Елия е бакалавър по социални дейности и магистър по  предучилищна и начална училищна педагогика от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Придобила е V професионално-квалификационна степен. Преди да постъпи в училище е работила с деца, лишени от родителски грижи. Обича децата и точно това я мотивира да продължи професионалната си кариера именно като учител.  Според нея класът е един малък семеен модел и че децата трябва да бъдат учени да си помагат едно на друго, когато изпитват затруднения.

Емилия Пенчева – учител

 Емилия е бакалавър по „Педагогика на обучението по музика“ и магистър по „Предучилищна и начална училищна педагогика“ от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Придобила е V професионално-квалификационна степен. Има няколкогодишен опит като ръководител на извънкласна дейност – клуб „Талантино“. Създател на детска вокално-драматична студиа „Mamma Mia“ и лятна занималня към Сдружение „Модерато“.  Тя е отворена да приема детските идеи и насочва учениците да гледат творчески на света и да развиват креативното си мислене.

Мариела Терзиева – старши учител

Мариела е магистър  по начална училищна педагогика от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Има над 20 години педагогически стаж и е придобила II професионално-квалификационна степен по начална училищна педагогика. За нея спортът е здраве и учи децата да се хранят и живеят здравословно. В преподаването си застъпва и обучение по гражданско образование.

 

Радина Данаилова – учител

Радина е бакалавър по предучилищна и начална училищна педагогика във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. От малка мечтае да стане учителка и много се радва, че е получила шанса да преподава именно в начално училище. Води по интересен и различен начин учебни часове по български език и литература, математика, околен свят и други на деца със специални образователни потребности.

 

Силвена Петрова – учител

Красиана Слухоева – учител

Снежана Василева – старши учител

Снежана е магистър по организация и управление на образованието и бакалавър по предучилищна и начална училищна педагогика от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Има над 15 години педагогически стаж и е придобила I професионално-квалификационна степен по предучилищна и начална училищна педагогика. Показва пред децата нови светове и чужди култури, с които се е сблъсквала, пътувайки по света.

 

Светослава Петкова – учител по физическо възпитание и спорт

Светослава е бакалавър по училищно физическо възпитание от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и притежава специализация по физическо възпитание за деца с увредено здраве. Бивш спортист-лекоатлет, по-късно учител по физическо възпитание и спорт и треньор по лека атлетика. Има завоювани призови награди на републиканско ниво.Нейна основна цел е да подобри общото физическо развитие на децата и да развие у тях качества като дисциплинираност, воля, упоритост и взаимопомощ.

Станислава Дончева – учител

Станислава е бакалавър по предучилищна и начална училищна педагогика от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Придобила е IV професионално-квалификационна степен. В началото на педагогическия си път е, но е заредена с много енергия, с която гледа да заразява учениците. Открила е, че успехът се крие в това да приемаш децата като свои. Обича музиката и поради тази причина води часовете по музика на всички класове.

 

Анжела Стоянова – учител/помощник на учителя

Ивелина Иванова – учител / помощник на учителя

Ивелина учи Начална училищна и специална педагогика във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Тя е отговорна и мотивирана. Стреми се да трупа колкото се може повече опит и знания. Целта й е един ден да се види като преуспял и любящ учител. Смята, че всяко едно дете трябва да бъде приемано и обичано такова, каквото е, защото всички са уникални сами по себе си.

 

Ивайло Илиев – учител/завеждащ, техническа служба

Може да бъде изображение с 1 човек и очила

Ивайло е бакалавър по начална училищна педагогика и чужд език от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Към момента се обучава в придобиване на образователно-квалификационна степен магистър по информационни и комуникационни технологии в образованието. Има интереси в областта на екологията, чуждоезиковото обучение и изобразителното изкуство.

 

Мариана Димитрова – счетоводител / завеждащ, административна служба

Мариана е магистър по валутен, митнически и данъчен контрол от Стопанска академия – гр. Свищов и бакалавър по счетоводство и контрол от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Има завършена допълнителна квалификация за учител по икономика. Помага постоянно на педагозите в училището и се включва активно в организацията и реализацията на всички класни и извънкласни прояви.