РЕАЛИЗИРАНИ

 1. „Танцувай с нас” – програма „Учене през целия живот”, секторна програма „Коменски” – международно партньорство с Полша, Испания, Португалия и Турция;
 2. „Училището – територия на учениците” – „С колорита и красотата на българския фолклор по пътя към Европа”
 3. „Развитие на човешките ресурси” – „Спорт и творчество в училище” в партньорство със СБГД „Юнак”;
 4. „Развитие на човешките ресурси” – „История и традиции на Лясковец за европейско бъдеще” в партньорство с Община Лясковец;
 5. „За чиста околна среда” – „Разделно събиране на отпадъци”;
 6. „С грижа за всеки ученик”; „На училище без отсъствия” мярка „Без отсъствия”;
 7. „Училището – територия на учениците” модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”;
 8. „Да направим училището привлекателно за младите хора“ по ЕП „Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти“ – УСПЕХ;
 9. „Училище за толерантност“.
 10. „Училище с отворени врати“ по програма „Дъга“ на Фондация „Работилница за граждански инициативи“
 11. Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
 12. „Училището като център в общността“ на Националната мрежа за децата
 13. BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.
 14. „Приобщи.се в нови партньорства“ с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

 15. Together against school violence, Проект 2019-1-BG01-KA201-062329, финансиран по програма Еразъм +

 16. Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“
 17. Национална програма на МОН „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“
 18. Национална програма на МОН „Бизнесът преподава“
 19. Осигуряване на съвременна образователна среда по национална програма на МОН
 20. Проект „Био продукти от нашето опитно поле“, Проект по кампания „За чиста околна среда 2021“ на ПУДООС

 21. Национална програма на МОН „Заедно в грижата за всеки ученик“