РЕАЛИЗИРАНИ

 1. „Танцувай с нас” – програма „Учене през целия живот”, секторна програма „Коменски” – международно партньорство с Полша, Испания, Португалия и Турция;
 2. „Училището – територия на учениците” – „С колорита и красотата на българския фолклор по пътя към Европа”
 3. „Развитие на човешките ресурси” – „Спорт и творчество в училище” в партньорство със СБГД „Юнак”;
 4. „Развитие на човешките ресурси” – „История и традиции на Лясковец за европейско бъдеще” в партньорство с Община Лясковец;
 5. „За чиста околна среда” – „Разделно събиране на отпадъци”;
 6. „С грижа за всеки ученик”; „На училище без отсъствия” мярка „Без отсъствия”;
 7. „Училището – територия на учениците” модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”;
 8. „Да направим училището привлекателно за младите хора“ по ЕП „Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти“ – УСПЕХ;
 9. „Училище за толерантност“.
 10. „Училище с отворени врати“ по програма „Дъга“ на Фондация „Работилница за граждански инициативи“
 11. Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
 12. „Училището като център в общността“ на Националната мрежа за децата
 13. BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.
 14. „Приобщи.се в нови партньорства“ с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

 15. Together against school violence, Проект 2019-1-BG01-KA201-062329, финансиран по програма Еразъм +

 16. Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“
 17. Национална програма „Бизнесът преподава“
 18.