АКТИВНИ

 1. “Заедно срещу насилието в училище” (2019-1-BG01-KA201-062329), финансиран по програма Еразъм + на Европейския Съюз – координатор
 2. „Без свободен час“, Модул „Без свободен час в училище“ по национална програма на МОН
 3. Национална програма  „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“
 4. Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование по национална програма на МОН
 5. Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“
 6. Осигуряване на съвременна образователна среда по национална програма на МОН
 7. Национална програма „Иновации в действие“
 8. Национална програма „Бизнесът преподава“
 9. Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
 10. Проект BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“
 11. Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“
 12. Together against school violence, Проект 2019-1-BG01-KA201-062329, финансиран по програма Еразъм +
 13. Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“
 14. Проект „Био продукти от нашето опитно поле“, Проект по кампания „За чиста околна среда“ на ПУДООС
 15. Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“