АКТИВНИ

 1. Проект “Социално и емоционално образование за приобщаващи училища и изграждане на ценности” (SEEVAL), със съдействието на Европейската Комисия по програма Еразъм +, КА3 ( No 612219-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN).
 2. Програма „Училища за пример“ на Фондация „Заедно в час“
 3. „Без свободен час“, Модул „Без свободен час в училище“ по национална програма на МОН
 4. Национална програма  „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“
 5. Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование по национална програма на МОН
 6. Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“
 7. Осигуряване на съвременна образователна среда по национална програма на МОН
 8. Национална програма „Иновации в действие“
 9. Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
 10. Проект BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“
 11. Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“
 12. Проект „Био продукти от нашето опитно поле“, Проект по кампания „За чиста околна среда“ на ПУДООС
 13. Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“