АКТИВНИ

 1. Проект “Социално и емоционално образование за приобщаващи училища и изграждане на ценности” (SEEVAL), със съдействието на Европейската Комисия по програма Еразъм +, КА3 ( No 612219-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN).
 2. Програма „Училища за пример“ на Фондация „Заедно в час“
 3. Национална програма на МОН „Без свободен час“
 4. Национална програма на МОН „Иформационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“
 5. Национална програма „Иновации в действие“
 6. Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
 7. Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“
 8. Национална програма на МОН „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“
 9. Национална програма на МОН „Mотивирани учители и квалификация“ 
 10. Национална програма на МОН „Отново заедно“
 11. Национална програма на МОН „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“
 12. Национална програма на МОН „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“
 13. Национална програма на МОН „Заедно за всяко дете“
 14. Green management In schools For Sustainability