АКТИВНИ

 1. “Заедно срещу насилието в училище” (2019-1-BG01-KA201-062329), финансиран по програма Еразъм + на Европейския Съюз – координатор
 2. „Без свободен час“, Модул „Без свободен час в училище“ по национална програма на МОН
 3. Национална програма  „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“
 4. Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование по национална програма на МОН
 5. Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“
 6. Осигуряване на съвременна образователна среда по национална програма на МОН
 7. Национална програма „Иновации в действие“
 8. Национална програма „Бизнесът преподава“
 9. Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
 10. Проект BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“
 11. Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“
 12. Together against school violence, Проект 2019-1-BG01-KA201-062329, финансиран по програма Еразъм +
 13. Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“
 14. Проект „Био продукти от нашето опитно поле“, Проект по кампания „За чиста околна среда“ на ПУДООС