ПРИЕМ

Утвърден училищен план-прием за учебната 2022/2023 година

 1. Брой на паралелките в I клас – една паралелка; 
 2. Брой на местата в паралелката в I клас: съгласно чл. 53 и чл. 61, ал. 4, т.2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 3. Свободни места в останалите класове:
 • IIA клас – 5 свободни места; 
 • ІІБ клас – 4 свободни места; 
 • III клас – 4 свободни места;
 • IV клас – няма свободни места
 1. Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден – I, IІА, IIБ, ІIІ и ІV клас.

Утвърден училищен план-прием за учебната 2021/2022 година

 1. Брой на паралелките в I клас – две паралелки;
 2. Брой на местата в паралелките в I клас:
    клас – 22;
   ІБ клас – 22;
 3. Свободни места в останалите класове:
   II клас – 2 свободни места;
   ІІI клас – няма свободни места;
   ІV клас – няма свободни места.
 4. Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден – ІА, ІБ, ІI и ІII.

Училищен план-прием за учебната 2021/2022 година

 

Утвърден училищен план-прием за учебната 2020/2021 година

 1. Брой на паралелките в I клас – една паралелка;
 2. Брой на местата в паралелката в I клас – съгласно чл. 53 и чл. 61, ал. 4, т.2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 3. Свободни места в останалите класове:
   II клас – няма свободни места;
   ІІI клас – няма свободни места;
  ІVА клас – 1 свободно място;;
   ІVБ клас – 2 свободни места.
 4. Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден – І, ІІ, ІVА и ІVБ.

Училищен план-прием за учебната 2020/2021 година

 

Утвърден училищен план-прием за учебната 2019/2020 година

 1. Брой на паралелките в I клас – една паралелка;
 2. Брой на местата в паралелката в I клас – съгласно чл. 53 и чл. 61, ал. 4, т.2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 3. Свободни места в останалите класове:
   II клас – 0 свободни места
   ІІIA клас – 2 свободни места;
   ІІІБ клас – 2 свободни места;
   ІV клас – 2 свободни места.
 4. Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден – І, ІІ, IIIА, ІІІБ и ІV клас.

Утвърден училищен план-прием за учебната 2018/2019 година

 1. Брой на паралелките в I клас – една паралелка;
 2. Брой на местата в паралелката в I клас – съгласно чл. 53 и чл. 61, ал. 4, т.2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 3. Свободни места в останалите класове:
  IIA клас – 3 свободни места
  ІІБ клас – 3 свободни места;
  ІІІ клас – 3 свободни места;
  ІV клас – 1 свободно място.
 4. Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден – І, ІІА, IIБ, ІІІ и ІV клас.