МИСИЯ, ВИЗИЯ, ЦЕННОСТИ

Мисия

 • Училището работи системно и целенасочено за  приобщаване на всички ученици към процеса на обучение и възпитание.
 • Популяризиране на национално ниво 15-годишния опит и добрите училищни практики при работа с ученици със специални образователни потребности в контекста на новия образователен закон и съпътстващите го държавни образователни стандарти.
 • Ежедневна работа за изграждане на личности с активно гражданско самосъзнание.
 • Чрез изградената “Академия за родители” училището активно въвлича семейството в процеса на вземане на решения, касаещи образователно-възпитателния процес, включително и извънкласните дейности.
 • Изграденият Обществен съвет към училището гарантира прилагане на принципа за демократично управление и е предпоставка за по-реална самооценка.

Визия

 • Утвърждаване на Начално училище “Цани Гинчев” като приобщаващо училище, което въвлича в дейността си както училищната общност – родители, ученици, учители, така и местната общност – гражданство, представители на различни правителствени и неправителствени организации, медии и други.
 • Изграждане на позитивна атмосфера в училище чрез развиване на творческия потенциал на всяко дете и осигуряване на възможност за изява.
 • Прилагане на многообразие от подходи и форми на педагогическо взаимодействие от висококвалифицирани специалисти, които следват индивидуалните потребности на учениците.
 • Обособяване на училището като зона, свободна от агресивни прояви.
 • Създаване на модерна материално-техническа база за осъществяване на високотехнологично обучение и постигане на оптимални резултати в образователно-възпитателния процес.

Ценности

 1. Професионализъм
 2. Отговорност
 3. Дисциплинираност
 4. Справедливост
 5. Толерантност
 6. Приятелство