ГРАФИЦИ

Учебна 2023/2024 година

График за провеждане на консултации на учителите по учебни предмети с ученици, включени в целодневна организация на учебния ден през втория учебен срок на учебната 2023/2024 година

Учебна 2021/2022 година

График за провеждане на консултиране по чл. 25, ал. 1, т. 7 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование през учебната 2021/2022 година

График за за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на класните ръководители през първия учебен срок на учебната 2021/2022 година

График за за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на учителите на групи за целодневна организация на учебния ден през първия учебен срок на учебната 2021/2022 година

 

***

График за провеждане на консултации на учителите по учебни предмети с ученици, включени в целодневна организация на учебния ден през първия учебен срок на учебната 2017/2018 година