БЛАНКИ

Заявление за записване в първи клас

Заявление за записване

Заявление за оценка и работа с екип за подклрепа на личностното развитие

Заявление за работа с екип за подкрепа на личностното развитие

Заявление за избор на форма на обучение

Заявление за издаване на удостоверение за преместване

Заявление за отсъствие до 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на директора на училището

Заявление за отсъствие до 3 учебни дни в една учебна година  от родителя до класния ръководител

Заявление за отсъствие до 3 учебни дни в една учебна година от родителя до класния ръководител (III клас)

Заявление за записване в група за целодневна организация на учебния ден

 

***

Декларация за съгласие за предоставяне на данни при подбор на персонал

Заявление за кандидатстване за работа