Извършен избор на заявител по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

З А П О В Е Д № 361/19.04.2019 г. На основание чл. 13г от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ и представено  мотивирано предложение от назначената със Заповед №345/09.04.2019 г. комисия за разглеждане на постъпилите предложения и извършен избор на заявител по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ О П Р Е Д Е Л Я М По проведена процедура за набиране на предложения за доставка на продуктите по посочените схеми в Прочети повече