„Училището като център в общността“ на Националната мрежа за децата

Проектът „Училището като център общността“ е насочен към развиването на училището като общност и превръщането му в отворен и многофункционален център, който създава, поддържа и свързва общността от ученици, учители, родители и други участници в обществения живот на дадено населено място.

Съгласно методологията на Международният център за качество на работата на общностните училища (International Centre for Excellence of Community Schools), училището като център в общността е ориентирано към подобряване на дейността си в 10 ключови области:

• Лидерство – доброто лидерство изгражда капацитета на целия училищен екип, за да може училището да се развива и подобрява постоянно.
• Партньорство – успешното училище изгражда здрави партньорски взаимоотношения с други организации и професионалисти от цялата общественост.
• Социално включване – училището създава условия и възможности за всички обучаващи се, независимо от техния пол, религия, етнос, социален произход, приходи на семейството, физически възможности или сексуална ориентация.
• Услуги – училището предлага и/или работи в Мрежа с широк спектър от услуги като подкрепа за семействата, обучителни възможности за възрастни, здравни и социални грижи и др.
• Доброволчество – училището насърчава учениците да се включват в обществения живот чрез различни доброволчески инициативи и привлича техните родители и семейства да участват в такива събития заедно със своите деца.
• Учене през целия живот – училището предлага различни курсове за преквалификация, допълнителна квалификация, валидиране на знания и други форми на обучение, чрез които учениците и техните семейства са ангажирани заедно в образователния процес.
• Развитие на общността – училището помага на местни групи и организации да развият своя потенциал за действие, за да предложат качествени услуги на общността и/или да развиват и мобилизират общността да идентифицира и решава различни проблеми.
• Включване на родителите и семейството – училището привлича родителите и семейството към образователния процес, за да могат те да участват във взимането на важни решения, да дават идеи за развитието на общността и да подкрепят пълноценно своите деца и техните учители.
• Училищна култура – към всички образователни процеси се прилагат демократични принципи, като се насърчава активното и творческо участие на ученици, учители, родители, семейство като партньори в развитието на общността и училището.
• Смислено учене – училището създава възможности за използването на формални и неформални образователни методи. То предлага подход към материала, който спомага ученето да бъде активно, интерактивно и осмислено.

План за действие по проекта