ВИПУСКНИК НА ГОДИНАТА

СТАТУТ
на награда “Випускник на годината” в НУ “Цани Гинчев” – гр. Лясковец

ЦЕЛ
Наградата “Випусник на годината” има за цел да удостои с признание и да поощри за бъдещи успехи на един от всички завършващи училището четвъртокласници. Наградата е неделима.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Наградата се присъжда всяка учебна година.
 2. Наградата се присъжда на един от завършващите четвъртокласници.
 3. Наградата е предметна – статуетка, придружена с книга.
 4. Наградата се присъжда с решение на ПС, след съгласуване с Обществения съвет и издадена заповед на директора на училището.
 5. Наградата се вписва в специално издадена за целта Книга по статута.
 6. Наградата се връчва от директора на училището в тържествена обстановка.

КРИТЕРИИ ЗА НОМИНИРАНЕ
Наградата се присъжда на ученик от IV клас в НУ “Цани Гинчев” – град Лясковец, който се обучава в дневна форма и отговаря на следните условия:

 • класиран на І, ІІ и ІІІ място в олимпиада, състезание, конкурс на областен и/или национален кръг;
 • отличен успех;
 • актишно участие в извънкласни и извънучилищни дейности;
 • добро отношение към учениците от училището;
 • проявено уважение към учителите и служителите в училище.

ПРОЦЕДУРА ЗА НОМИНИРАНЕ

 1. Кандидатурите за наградата “Випусник на годината” се предлагат от класния ръководител, учителя и родител от IV клас.
 2. За разглеждане и оценяване на кандидатурите се сформира Временна училищна комисия със заповед на директора в срок до 30. април всяка учебна година.
 3. Номинациите на ученици се приемат от председателя на определената Временна училищна комисия най-късно до 20. май всяка учебна година.
 4. Всяка кандидатура трябва е под формата на портфолио с всички успехи на ученика през годините.
 5. Предложенията се разглеждат в петдневен срок след края на приемането на документи от определената Временна училищна комисия.
 6. Временната училищна комисия оценява номинираните кандидатури по предварително изготвени карти и излиза пред ПС с проекто-решение.
 7. При еднакъв резултат педагогическият съвет има право на повторно обсъждане и гласуване. Получилият най-много гласове става носител на награда “Випусник на годината”

НОСИТЕЛИ НА ТИТЛАТА ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

Година

Носител на наградата

Снимка

2017 Дарина Андреу Хараламбус
2018 Карина Ибрямова Ибрямова
2019  Ивайла Веселинова Димитрова  
2020 Цветина Пламенова Чергиланова  

2021

Адриян Иванов Драгански