ВИПУСКНИК НА ГОДИНАТА

СТАТУТ
на награда “Випускник на годината” в НУ “Цани Гинчев” – гр. Лясковец

ЦЕЛ
Наградата “Випусник на годината” има за цел да удостои с признание и да поощри за бъдещи успехи на един от всички завършващи училището четвъртокласници. Наградата е неделима.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Наградата се присъжда всяка учебна година.
 2. Наградата се присъжда на един от завършващите четвъртокласници.
 3. Наградата е предметна – статуетка, придружена с книга.
 4. Наградата се присъжда с решение на ПС, след съгласуване с Обществения съвет и издадена заповед на директора на училището.
 5. Наградата се вписва в специално издадена за целта Книга по статута.
 6. Наградата се връчва от директора на училището в тържествена обстановка.

КРИТЕРИИ ЗА НОМИНИРАНЕ
Наградата се присъжда на ученик от IV клас в НУ “Цани Гинчев” – град Лясковец, който се обучава в дневна форма и отговаря на следните условия:

 • класиран на І, ІІ и ІІІ място в олимпиада, състезание, конкурс на областен и/или национален кръг;
  отличен успех;
 • добро отношение към учениците от училището;
 • проявено уважение към учителите и служителите в училище.

ПРОЦЕДУРА ЗА НОМИНИРАНЕ

 1. Кандидатурите за наградата “Випусник на годината” се предлагат от класния ръководител, учителя и родител от IV клас.
 2. За разглеждане и оценяване на кандидатурите се сформира Временна училищна комисия със заповед на директора в срок до 30. април всяка учебна година.
 3. Номинациите на ученици се приемат от председателя на определената Временна училищна комисия най-късно до 20. май всяка учебна година.
 4. Всяка кандидатура трябва е под формата на портфолио с всички успехи на ученика през годините.
 5. Предложенията се разглеждат в петдневен срок след края на приемането на документи от определената Временна училищна комисия.
 6. Временната училищна комисия оценява номинираните кандидатури по предварително изготвени карти и излиза пред ПС с проекто-решение.
 7. При еднакъв резултат педагогическият съвет има право на повторно обсъждане и гласуване. Получилият най-много гласове става носител на награда “Випусник на годината”

НОСИТЕЛИ НА ТИТЛАТА ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

2017-та година – Дарина Андреу Хараламбус

2018-та година – Карина Ибрямова Ибрямова