АКТИВНИ

  1. „Училище с отворени врати“ по програма „Дъга“ на Фондация „Работилница за граждански инициативи“
  2. Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
  3. „Училището като център в общността“ на Националната мрежа за децата