ПРИЕМ

Утвърден училищен план-прием за учебната 2019/2020 година

 1. Брой на паралелките в I клас – една паралелка;
 2. Брой на местата в паралелката в I клас – съгласно чл. 53 и чл. 61, ал. 4, т.2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 3. Свободни места в останалите класове:
   II клас – 0 свободни места
   ІІIA клас – 2 свободни места;
   ІІІБ клас – 2 свободни места;
   ІV клас – 2 свободни места.
 4. Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден – І, ІІ, IIIА, ІІІБ и ІV клас.

Утвърден училищен план-прием за учебната 2018/2019 година

 1. Брой на паралелките в I клас – една паралелка;
 2. Брой на местата в паралелката в I клас – съгласно чл. 53 и чл. 61, ал. 4, т.2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 3. Свободни места в останалите класове:
  IIA клас – 3 свободни места
  ІІБ клас – 3 свободни места;
  ІІІ клас – 3 свободни места;
  ІV клас – 1 свободно място.
 4. Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден – І, ІІА, IIБ, ІІІ и ІV клас.