Осигуряване на съвременна образователна среда по национална програма на МОН

За придобиване на основни компетентности в областта на природните науки, като задължителен елемент от общообразователната и профилираната подготовка, e необходимо да се подобрят условията за експериментална работа в българските училища с цел формиране у учениците на практически знания и умения.

За реализиране на ефективен образователен процес, в условията на целодневно обучение, значителен принос има възможността то да се осъществява в съвременна образователна среда. За целта чрез програмата се създават условия за атрактивно обзаведени помещения за дейности по интереси и за съвременни материали, книги и игри, стимулиращи личностното развитие на учениците.

ЦЕЛИ

  • Осигуряване на условия за равен достъп до предучилищно и училищно образование и повишаване качеството на образователния процес.
  • Насърчаване на четенето за постигане на интелектуално, емоционално, социално, културно и личностно развитие на ученика.
  • Осигуряване на обучение по безопасност на движението по пътищата, чрез осигуряване на външни и вътрешни площадки (подвижни зони) в детските градини и училищата с цел намаляване на инциденти с деца и ученици по пътищата.