Национална програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“

Формирането на децата като личности ангажира всички, които в различна степен са свързани с отглеждането и възпитанието им. Пряко ангажирани с този процес са родителите и учителите. Сътрудничеството между родителите и училището, основано на положителна комуникация, ще допринесе за по-добрата адаптация и социализация на децата в учебната среда и ще повиши степента на важност за детето на училището и образованието. Привличането на родителите като активни участници в училищния живот на децата им ще изгради по-стабилна връзка между родител-учител-училище в посока на доверие, уважение и толерантност между трите страни. Изграждането на партньорство между родителя, училището като институция и учителя като най-близък до децата в този период е от съществена необходимост всяко дете да развие своя потенциал.

Общата цел е привличането на родителите в училищния живот на децата им за допринасяне на по-лесната адаптация и социализация на учениците в училищната среда; за превръщането на училището в подкрепяща, приемна, безопасна и желана среда за преживявания и учене на учениците; за развиване на положително им отношение към ученето и редовното им посещение в училище.

Конкретни (специфични) цели

  • активно участие на родителите в обсъждането на актуални за децата им въпроси от училищния живот; при вземането на решения и тяхното реализиране; в предлагането на различни теми за дискусия, в провеждането на различни инициативи и събития;
  • подобряване на комуникацията между родител-учител-ученик за изграждане на доверие, уважение и толерантност;
  • активно участие на родителите в организирането и провеждането на срещи на паралелката; 
  • активно участие на родителите в организирането и провеждането на общо мероприятие на паралелките.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • включени родители в училищния живот;
  • подобрена комуникация между родители, учители, ученици;
  • включени паралелки в националната програма;
  • проведени от класния ръководител срещи с родителите;
  • проведено общо мероприятие за включените паралелки в националната програма.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА

Националната програма е насочена към изграждането на партньорство на взаимно доверие, уважение и толерантност между родители, учители, ученици. Кандидатстват училища, в които се обучават ученици в начален и/или в прогимназиален етап от степента на училищното образование (от I до IV клас и/или от V до VII клас). Преходът между различните образователни етапи съвпада с различни периоди в личностното развитие на ученика. Привличането на родителите в училищния живот ще улесни прехода на децата им от детската градина в първи клас, от началния към прогимназиалния етап, от прогимназиалния към гимназиалния етап и ще допринесе за създаване на една здравословна среда на обучение. Осигуряването на плавен преход между различните образователни етапи е важно, за да могат учениците да имат увереност в собствените си възможности, мотивация за учене и за личностно развитие, желание да посещават училището. Началото на всеки един етап от степента на училищното образование е свързано с адаптация на учениците и техните родители. С началния етап, по-конкретно с първи клас, започва периодът на училищното образование след задължителната предучилищна 3 подготовка. Това е времето на адаптация на децата към училищната среда и към новата им роля на ученик, на изграждане на нови отговорности и задължения на ученика и съответно на неговия родител, на формиране на взаимоотношения на доверие и уважение между учител-ученик, между учениците, между учител-родител. В прогимназиалния етап започва различна организация на учебния процес – обучението по учебните предмети се осъществява от различни учители, оценяват се резултатите от обучението на учениците. Има ученици, които продължават обучението си в прогимназиалния етап в друго училище и на тях им предстои адаптиране в новата училищна среда. Това е и времето, през което започва специфичният период на пубертета и учениците навлизат в нов етап на личностно развитие. Ключово условие за осъществяване на плавния преход между различните образователни етапи за учениците, на успешната възпитателна работа в образователната институция, както и за създаване на подходяща среда за формиране и развитие на личностни качества и социална компетентност на учениците, е подкрепата от страна на родителите. За подобряването на взаимната подкрепа между училището и родителите с цел постигане на положителни резултати във възпитанието и образованието на учениците по националната програма е допустимо изпълнение на следните дейности.