Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

Програмата цели повишаване ефективността на разходите на институциите от системата на предучилищното и училищното образование чрез оптимизиране на вътрешната структура на персонала. Чрез нея се предоставят допълнителни средства за изплащане на обезщетения на персонала за периода 01.11.2020 г. – 05.11.2021 г. при намаляване на числеността на персонала поради промяна в структурата и състава му, както и обезщетенията при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание. Финансират се и обезщетения на персонала в резултат на преструктурирането на мрежата чрез закриване или преобразуване на институции от системата на предучилищното и училищното образование.

НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА

Необходимостта от оптимизация на структурата на персонала е постоянна поради няколко причини – продължаващите демографски промени в страната, стремежа за повишаване ефективността на разходите на институциите, големия дял на персонала в системата на предучилищното и училищното образование в предпенсионна възраст.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Повишаване ефективността на публичните разходи за образование чрез оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование. Повишаване на привлекателността на учителската професия.