Национална програма „Бизнесът преподава“

Ранното кариерно ориентиране и запознаването на учениците с възможностите, които дават различните професии за бъдеща реализация, както и информирането им за най-новите тенденции в развитието на техниката и технологиите, е ключов фактор за подготовката на младите хора за живот и работа. Осъвременяването на квалификацията на учителите в партньорство с бизнеса е от съществено значение за развиването у младите хора на компетентностите, необходими за успешна бъдеща реализация

Обща цел

Изпълнението на настоящата програма ще има като краен ефект повишаване качеството на преподаването и формиране на знания и умения в областта на финансовата грамотност, предприемачеството и STEM компетентностите.

Конкретни (специфични) цели

  • създаване на партньорства между училища и компании;
  • актуализиране и разширяване на знанията и уменията на преподавателския състав в образователните институции в съответствие с развитието на технологиите и изискванията на пазара на труда чрез придобиването на найактуалната информация за развитието на технологиите и тяхното приложение в различни професионални области;
  • включване на представители на бизнеса в учебния процес и иновации в преподаването.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

– Мотивиране на учениците за обучение в професии и профили в областта на предприемачеството и STEM компетентностите;

– Запознаване с практическата приложимост на технологиите по изучаваните общообразователни, профилиращи предмети и специалности от професии: представители на бизнеса подпомагат преподаването в клас;

– Проведени семинари за учители и ученици от бизнес представители по актуални теми за съответната предметна област в съответствие с утвърдените учебни програми;

– Работа на учители по реални проекти във фирмите: учителите ще осъвременят своята професионална подготовка в реална работна среда.

Модул 1 „Бизнесът в училище“

  • Семинарите се провеждат в училища, които обучават ученици от I до XII клас. Представители на предприятия запознават учениците с новости в технологичния сектор и провеждат кратки демонстрационни обучения в рамките на 2 учебни часа до 2 пъти в учебната година. Провеждат се присъствено, а при невъзможност от разстояние в електронна среда.
  • Включване на представители на бизнеса в учебния процес на училища, осъществяващи обучение от I до XII клас. Тематичните направления, по които ще се провежда обучението, трябва да са в съответствие с утвърдените учебни програми за общообразователна, профилирана и професионална подготовка. Представителите на бизнеса могат да бъдат включени в учебния процес в рамките 3 на 6 учебни часа до 2 пъти в учебната година. Учебните часове се реализират присъствено, а при невъзможност от разстояние в електронна среда.