“Заедно срещу насилието в училище” (2019-1-BG01-KA201-062329), финансиран по програма Еразъм + на Европейския Съюз – координатор

Проектът „Заедно срещу насилието в училище“ стартира през октомври 2019 г. Той се изпълнява в сътрудничество между НУ „Цани Гинчев“ (България), Начално, основно и средно училище „Филиз“ (Турция), неправителствена организация MINE VAGANTI (MVNGO) (Италия) и Асоциация “ Krav Maga Survival Bulgaria „(KMS). Всички партньори имат опит в своята област и ще допринесат за успешното развитие и изпълнение на дейностите по проекта.

Целта на проекта е да предложи ефективни инструменти и мерки за формиране на набор от знания – умения и компетенции на учителите в началното училище за превенция и интервенция на агресия и насилие в училище. Насочен е към проблема с насилието във всичките му форми, които нарушават образователния процес и личностното развитие на учениците. За да постигнат целта, партньорите считат, че от голямо значение е разбирането на агресията и насилието (като причини, фактори, видове изразяване, подходяща реакция) и по този начин една от най-важните задачи на проекта е да предложи подобряване на теоретичната и практическа готовност на учителите да реагират на възможни ситуации на агресия и насилие.

Проектът ще бъде домакин на 4 транснационални срещи – една в България и Турция и две в Италия. Като интелектуални продукти ще бъдат изработени Методически указания за педагози за справяне с агресията и насилието и Книга за деца „Против агресията”.

В рамките на проекта ще се проведат две обучения за учители – Методически насоки съвместно обучение на персонала и Краткосрочно съвместно обучение на персонала по книгата.

***

Първата транснационална среща по проекта се проведе в периода 02-03 ноември 2019 г. в град Лясковец. Домакин на събитието беше НУ „Цани Гинчев“. Учениците от училището бяха подготвили кратка музикална програма, включваща песни и танци от трите страни, участващи в проекта – България, Турция и Италия. Подписани са договорите за проекти, обсъдени са плановете за комуникация, устойчивост и разпространение. Бяха гласувани административните и финансовите правила и процедури.

***

Представяме на Вашето внимание първия бюлетин по проект „Заедно срещу насилието в училище“ (01.07.2020 г.) на български и английски език:

1st Newsletter (EN)

Първи бюлетин (БГ)

***

На 9 Юли 2020 г. партньорите по проект „Заедно срещу насилието в училище“, финансиран по Програма „Еразъм+“ проведоха виртуална среща чрез платформата Google Hangout, за да обсъдят заедно следващите стъпки от проекта: Начало на работата по втория интелектуален продукт, предвиден по проекта – онлайн книга за деца, и планирането на събитие за обучение по употребата на първия интелектуален продукт – методически указания.

Тази онлайн среща замести транснационалната среща, предвидена в Сасари (Италия), тъй като не бе възможно да се организира поради ограниченията за пътуване, наложени поради пандемията от COVID-19.

2nd Newsletter (BG)

2nd Newsletter (GB)

3rd Newsletter (BG)

3rd Newsletter (GB)

Methodological Guidelines TASV (Методически насоки)

Children’s book „Against Aggression“ (GB)

Книга за деца „Срещу агресията“ (BG)