УЧИЛИЩНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Стратегия за развитието за периода 2016-2020 година
План за действие през учебните 2018/2019 и 2019/2020 години към Стратегията за развитие на училището
Правилник за дейността на училището
Система от качествени показатели за поставяне на оценки с качествен показател въз основа на установените резултати от изпитванията на учениците от I, II и III клас за учебната 2018/2019 година
Годишен план за дейността на НУ „Цани Гинчев“ – град Лясковец през учебната 2018/2019 година
Годишен план за квалификационната дейност на НУ „Цани Гинчев“ – град Лясковец през учебната 2018/2019 година
Мерки за повишаване качеството на образованието – месец октомври 2018 година
Програма за превенция на ранното отпадане от училище за учебната 2018/2019 година
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
Етичен кодекс на училищната общност