УЧИЛИЩНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Стратегия за развитието за периода 2016-2020 година
Правилник за дейността на училището
Система от качествени показатели за поставяне на оценки с качествен показател въз основа на установените резултати от изпитванията на учениците от I и II клас за учебната 2017/2018 година
Годишен план за дейността на НУ „Цани Гинчев“ – град Лясковец през учебната 2016/2017 година
Годишен план за квалификационната дейност на НУ „Цани Гинчев“ – град Лясковец през учебната 2016/2017 година
Мерки за повишаване качеството на образованието
Програма за превенция на ранното отпадане от училище
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
Етичен кодекс на училищната общност