„Без свободен час“, Модул „Без свободен час в училище“ по национална програма на МОН

Програмата е свързана с необходимостта от засилване на механизмите за отчетност, наблюдение и контрол по отношение подобряване качеството на образованието чрез осигуряване на условия за непрекъснат образователен процес на децата и учениците в детските градини, в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП), както и създаване на условия за опазване на живота и здравето им.

Националната програма се реализира чрез два модула, един от които е модул „Без свободен час в училище“, който е с цел създаване на условия за непропускане на учебно съдържание и на възможности за достатъчно учебно време за усвояването и осмислянето му чрез осигуряване на заместващи учители и други педагогически специалисти , водещи групите за терапевтични и рехабилитационни дейности (само за ЦСОП).

Общата цел е постигане на оптимална организация на предучилищното и училищното образование при отсъствие на учител чрез използване на програмното финансиране.